Organisatie

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer Anne Leijenaar. Het CvB vormt samen met de rectoren van de scholen en directeur van de gemeenschappelijke dienst het Gemeenschappelijk Management Team (GMT). Dit team vergadert twee keer per maand. Het GMT is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO.

Raad van Toezicht

Het CvB wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Deze raad controleert ook de werkzaamheden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zes leden:

  • De heer A. van der Werff uit Sneek, voorzitter
  • Mevrouw M. de Jager uit Nes, lid
  • De heer F.O. van Delden uit Suawoude, lid
  • Mevrouw W.S. Zwart uit Enschede, lid 
  • Mevrouw Y.J. Chang uit Heerenveen, lid
  • vacature

CVO Adviesraad

De inbreng van mensen buiten de stichting, is voor CVO heel waardevol. De CVO Adviesraad fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het College van Bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren.

De CVO Adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer D. Kamsma
  • De heer S. Tjalsma
  • Mevrouw R. Heegsma
  • De heer J. Majoor

GMR

Aan de stichting CVO Zuid-West Fryslân is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad uit de personeelsleden, ouders en leerlingen gekozen. De GMR valt uiteen in twee overleggen die zelfstandig besluiten kunnen nemen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als geheel enerzijds en de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) anderzijds.

Gemeenschappelijke dienst

De gemeenschappelijke dienst van CVO Zuid-West Fryslân is het beleids- en beheersorgaan van de organisatie. De dienst is er ter ondersteuning van de scholen. Zij kunnen terecht voor ondersteuning op het gebied van Administratie, Secretarieel, Inkoop, Facilitair, Personeel en Organisatie, Financiën, ICT, Kwaliteitszorg en PR en Communicatie.

Organogram

Download hier het:

Wist u dat:
CVO binnen Fricolore samenwerkt met 12 andere scholen in de regio?

Wist u dat:
CVO samenwerkt met 16 andere scholen?
Fricolore

Neem contact met ons op