Historie

De huidige Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân is in 1991 als Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Friesland opgericht. Sneek is de officiële plaats van vestiging. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wezen aan het einde van de jaren tachtig op schaalvergroting in het voortgezet onderwijs om de kwetsbare positie van kleinere scholen te beschermen. Ook werd in de eerste helft van de jaren negentig de vorming van brede scholengemeenschappen gestimuleerd.

In 1991 kwamen de volgende scholen onder één bestuur:

  • Christelijke LTS te Sneek (CTS) Christelijke scholengemeenschap voor LEAO/LMO “W.G. Baarda College” te Sneek;
  • Christelijke LHNO “De Opslach” te Sneek Christelijke scholengemeenschap “Bogerman College”voor MAVO/HAVO/VWO/GYM te Sneek;
  • Christelijke scholengemeenschap “Gaasterland”voor MAVO/LBO te Balk;
  • Christelijke scholengemeenschap “Zuidwest Friesland”voor MAVO/LBO te Koudum;
  • Christelijke MAVO “Dr. J. Th. De Visserschool” te Workum;
  • Christelijke scholengemeenschap “Westerlauwers” voor MAVO/LBO en de neutraal bijzondere LTS te Bolsward
  • Christelijke MAVO “Nij Walpert” te Wommels.;

In Bolsward wordt in 1991 voorafgaand aan de bestuurlijke fusie een scholenfusie doorgevoerd en het “Gysbert Japicx College” gevormd.

In 1994 volgt een scholenfusie tot Bogerman. In Bogerman gaan alle hierboven genoemde scholen uit Sneek op en ontstaat een brede scholengemeenschap van IVBO (inmiddels LWOO) tot en met Gymnasium. Verder houdt Bogerman twee nevenvestigingen in Koudum en Wommels. De vestiging in Workum wordt gesloten. In augustus 2000 wordt de LWOO-afdeling van Bogerman versterkt met de LOM-afdeling van de Súdwester in Sneek.

In 1995 werd het Marne college in Bolsward gevormd. Naast het “Gysbert Japicx College” dat al onder onze vereniging viel, ging ook het R.K. Titus Brandsma College uit Bolsward op in het nieuwe Marne college. Het Marne college werd een interconfessionele school en daarmee kreeg ook Bolsward een brede scholengemeenschap: van IVBO (nu LWOO) tot en met VWO.

Vanaf 1991 kent de vereniging een Centrale Administratie (de CA), waarin de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie waren ondergebracht. Met de aanstelling van een bestuursdirecteur per oktober 2000 (de centraal manager) ontstond een centraal bureau waarin de centrale administratie werd ondergebracht, maar waar ook een bescheiden beleidsstaf werd ondergebracht. In november 2002 is het centraal bureau nog uitgebreid met een centrale dienst systeembeheer.

De Zuiderpoort is vanouds een school voor moeilijk lerende kinderen (MLK). In de laatste jaren is deze school, door verandering in de wetgeving, omgevormd tot een school voor praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs valt niet langer onder de wetgeving voor speciaal onderwijs, maar – net als gewone scholen voor voortgezet onderwijs – onder de wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Dit was voor het bestuur van de vereniging voor christelijk speciaal onderwijs in Sneek de aanleiding om het overleg met ons te openen over een mogelijke overdracht van de Zuiderpoort aan onze vereniging. Na een zorgvuldig voorbereidingstraject hoort de Zuiderpoort sinds 1 augustus 2002 bij CVO Zuid-West Fryslân. Per 1 augustus 2019 zijn De Zuiderpoort en Praktijkschool Sneek gefuseerd en valt Praktijkonderwijs De Diken onder CVO Zuid-West Fryslân. Sinds eind 2009 werkten De Zuiderpoort en De Praktijkschool Sneek onder één dak. Deze samenwerkingslocatie werd voorheen ook al De Diken genoemd.

Wellicht heeft u ook interesse in:

Onze scholen
Bestuursverslag

Neem contact met ons op